مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست
مرکز معماری ایران