عصرونه "چگونه یک معمار کارآفرین باشیم"

عصرونه "چگونه یک معمار کارآفرین باشیم"

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1 جلسه

شرح و سرفصل ها

عصرونه "چگونه یک معمار کارآفرین باشیم"

سه شنبه 4بهمن

ساعت 18:00
به صورت آنلاین

با حضور دکتر هادی افشاری