دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

طراحی فنی و فاز2 (حضوری-آنلاین)

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

TUNE UP

مدت: 144 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

دانش پایه نورپردازی و برنامه دیالوکس

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی حضوری-آنلاین

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز (حضوری-آنلاین)

مدت: 166 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1 و ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو مشاوره خصوصی مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر جامع

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

محیط ساخته شده در عصر دیجیتال

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

پایتون برای معماران

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری تعاملی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر جامع

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray SketchUP

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Autodesk 3Ds Max+ VRay

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و Autocad 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

post production

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization1+2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد تاریخ آفلاین

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد فن آفلاین

مدت: 195 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد انرژی آفلاین

مدت: 267 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد معماری آفلاین

مدت: 463 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک منظر آفلاین

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی آفلاین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری معاصرآفلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران آفلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان آفلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط و تاسیسات آفلاین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات آفلاین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی آفلاین

مدت: 99 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی آفلاین

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی آفلاین

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه منظر

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج منظر

مدت: 119 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره ویژه ی منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه برنامه ریزی درسی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره رایگان ارشد 1402

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی ساعتی

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره کنکور ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES آنلاین

مدت: 203 ساعت

تعداد جلسات: 57

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES حضوری

مدت: 203 ساعت

تعداد جلسات: 57

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های 7مرحله ای ارشد معماری و هنرهای ساخت

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 4مرحله ای منظر

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی ارشد معماری و هنرهای ساخت(تک مرحله ای)

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Dynamo

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

bim coordinator

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

bim modeling

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت جامع حضوری

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش جامع رویت

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت عالی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit Structure

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت تاسیسات

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Navisworks

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره رایگان دکتری 1401

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج تکنولوژی-آفلاین

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی-آنلاین

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی-آفلاین

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران دکتری-آفلاین

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان دکتری-آفلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر دکتری-آفلاین

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر دکتری-آفلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری-آفلاین

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی پژوهش و نگارش -آفلاین

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دکترى-آنلاین/آفلاین

مدت: 318 ساعت

تعداد جلسات: 95

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزشی کارگاهی منظر(آنلاین)

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پایه آنلاین

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(دو نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزشی کارگاهی منظر(حضوری)

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پایه حضوری

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(دونفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا جامع آنلاین

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (پنجشنبه ها)

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شرایط عمومی پیمان، قانون کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات (حضوری و آنلاین)

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (سه شنبه ها)

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا (آفلاین)

مدت: 110 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران حضوری-آنلاین

مدت: 260 ساعت

تعداد جلسات: 65

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل آزمون های آزمایشی

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپ و گفت عصرانه " فیلم فارسی و انقلاب 57 "

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپ و گفت عصرانه "حرفه در زمان ما"

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپ و گفت عصرانه "حرکت به سوی اقیانوس آبی"

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ رایگان مدیریت کسب و کار برای معماران

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار حضوری نقد فیلم Vatel

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دورهمی حضوری دانشجویان دوره طراحی فنی و فاز2

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

شیت بندی

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نقش coordination درپروژه های bim

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نقطه شروع

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

با تغییر تاریخ کنکور ارشد چه کنیم؟

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

5 روز با مهارت های اجرایی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار رایگان صندلی داغ

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار حضوری TUNE UP

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (بتن آرمه)

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار جلوه های بصری بازی تاج و تخت

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید حضوری در جستجوی راز بزرگ موزه آبگینه

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار Meta-Talk

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ بازاریابی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ رایگان A TO Z

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ رایگان ENSCAPE

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار نور و سایه

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

میکروسمنت

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار انتخاب رشته کنکور ارشد 1401

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مدیریت دفاتر کوچک - حضوری

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار رایگان ارشد 1402

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی abp expo

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مجموعه وبینار های مرکز معماری ایران abp expo

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار رویکردهای تهیه نقشه های اجرایی معماری از جواز ساخت تا مدارک ASBUILT

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کدنویسی برای معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار طراحی صحنه

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

اضافه بار

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Meta-Talk

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار ارتقای مهارت های مدیریتی برای معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره ورود به بازار کار حرفه ای

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری داخلی، رویکردها و انتخاب ها

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ابراز هویت برند در طراحی داخلی (تلاقى طراحى داخلى و هویت برند)

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کالبد شکافی مقاله

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت های تدریس دروس سازه ای برای معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رویکرد موفق برای پیاده سازی پروژه های معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رونمایی از مدرسه معماری داخلی ایران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار حضوری ورود به بازار کار

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گام به گام تا پذیرش تحصیلی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معرفی آثار مهندس رضا مفاخر

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ساختارهای تعاملی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

درآمد دلاری

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی جایگاه نرم افزار های الگوریتمیک در مقالات علمی-پژوهشی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار آشنایی با آزمون نظام مهندسی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار حضوری چهل خطای رایج معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار حضوری رندرگرافیک

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

شبیه سازی مصرف انرژی و آسایش حرارتی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دفتر معماری من

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

متریالها و پوشش های فلزی در معماری و طراحی داخلی

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

25 خطای رایج در آزمون کنکور

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پرورش ادراک و نقش آن در فرآیند طراحی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

هدیه شب یلدا مدل سازی سازه های نوین

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری و اوریگامی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

از ایده تا ساخت

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار دکتری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی معماری بایونیک

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ژوژمان دوره آکادمی اساتید /مهارتهای تدریس در آتلیه

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات و هندسه رایانشی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

1_2_3 section diagram

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل چارت BIM

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نکات کلیدی آزمون طراحی نظام مهندسی

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نشانه معماری ما

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معرفی آثار برجسته معماری داخلی ایمان امین لاری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

باز-یافت فضا

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مجموعه گفتگو های نمایشگاه abp expo

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کمپ آموزشی نرم افزار

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار اسکیس 1401

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سومین وبینار ارشد 1401

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نقش تفکر پارامتریک در طراحی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظام مهندسی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

section diagram 1&2

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تاثیر شناخت متریالها در طراحی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ویلای طبقه 24

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری داخلی در سه مقیاس

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناسی رسمی دادگستری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پزشکی ساختمان

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کدام نرم افزار

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جایگاه پرزانته در دفاتر معماری

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مارکتینگ برای معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظام مهندسی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجارب بین الملل-معماری رایانشی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آژیر خطر اسکیس

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دیوار

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

حقوق مهندسی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجربه عقب افتادن کنکور

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجربه بین المللی-بازیابی تطبیقی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جایگاه bim در دفاتر معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس طراحی شهری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجربه حرفه ای بین المللی در بازسازی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجارب معمارانه بین المللی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مطالعه فعالانه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

یادگیری ماشین آینده تکنولوژی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

فرآیند معماری الگوریتمیک

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کامپیوتیشنال جئومتری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

این ساختمان چند در میاد

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گپی پیرامون مفاهیم طراحی رایانشی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

حل تشریحی کنکور دکتری 1400

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

انتخاب رشته دکتری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

استراتژی تمایز در دفاتر معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic immigration

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چالش طراحان داخلی با رنگ ها

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

یک معمار یک تجربه

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کفپوش های چوبی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

این نقشه تایید نمی شود

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چگونگی شروع پروژه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تاثیرشناخت متریال های مدرن

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری پروژه یا پروژه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آینده پرزانته

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چگونگی ساخت ساختمان

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی آمریکا 5

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو تور تخصصی-آموزشی فرانسه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو ورکشاپ صفر تا صد اپلای دانشگاههای آلمان

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق آسان شد!

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ وردپرس

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه معماری داخلی ایران

مدت: 558 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه معماری، تئاتر و سینما

مدت: 594 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری