مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

عکاسی پایه و معماری

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

زیور به مثابه معماری

مدت: 71 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت معمار داخلی حرفه ای

مدت: 220 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه نقشه های فاز دو برای معماری داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی

مدت: 81 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و فاز 2

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1/ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی در معماری

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو مشاوره مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پدیدار شناسی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر پیشرفته

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های پاسخگو

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کد نویسی برای معماران (توسعه پلاگین)

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

software box1 (3dmax+corona+post production+lumion)

مدت: 115 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

box2 (revit+enscape+post production+twin motion)

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization 2

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

twinmotion

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

Unreal Engine

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization1

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram + (Photoshop - illustrator - keyshot )

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Autodesk 3Ds Max+ VRay

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و Autocad 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

post production

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ اسکیس شهری آنلاین

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده زبان

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه انرژِی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تاریخ پیشرفته

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته فن

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج انرژی آنلاین

مدت: 253 ساعت

تعداد جلسات: 77

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج معماری آنلاین

مدت: 432 ساعت

تعداد جلسات: 132

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره تحصیلات تکمیلی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج حضوری معماری ارشد

مدت: 328 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی

مدت: 93 ساعت

تعداد جلسات: 31

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم و تاسیسات

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

درک معماری منظر

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات ساختمان

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران+کارگاه خشت وخیال

مدت: 39 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصرجزئیات

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان+ سیستم های ساختمانی

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES حضوری

مدت: 203 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES ONLINE

مدت: 170 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

آنلاین متره و برآورد

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع هنر و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

bim manager

مدت: 200 ساعت

تعداد جلسات: 66

جزئیات دوره و ثبت نام

bim coordinator

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

bim modeling

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش *حضوری* جامع رویت معماری،سازه و ترسیم فاز دو

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش جامع رویت معماری،سازه و ترسیم فاز دو

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و اصول پژوهش و نگارش 1 + کارگاه نکته و تست

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر دکتری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر دکتری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان دکتری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران دکتری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنولوژی ( سیستم ساختمانی - کارگاه عناصر - کارگاه ایستایی )

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آنلاین دکترى

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 100

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس صفرکیلومتری (غیرکنکوری)

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس آنلاین خصوصی یک نفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس آنلاین خصوصی دو نفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس آنلاین خصوصی سه نفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی معماری آنلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس جامع مقدماتی آنلاین

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری دونفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری یک نفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری سه نفره

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

آنلاین طراحی نظام مهندسی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا آنلاین

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران-آنلاین

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

توسعه فردی

مدت: 111 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران-حضوری

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برندینگ در حرفه ی معماری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

نو آوری و توسعه کسب و کار

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی دیجیتال

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی در حرفه ی معماری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

نقش تفکر پارامتریک در طراحی معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هرآنچه از کنکور مهندسی منظر باید بدانید

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نشانه معماری ما

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

هر انچه در باره آزمون نظام مهندسی باید بدانید

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

section diagram 1&2

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تاثیر شناخت متریالها در طراحی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ویلای طبقه 24

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار رایگان ارشد 1401

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری داخلی در سه مقیاس

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناسی رسمی دادگستری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پزشکی ساختمان

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کدام نرم افزار

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جایگاه پرزانته در دفاتر معماری

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مارکتینگ برای معماران

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

هر آنچه درباره آزمون نظام مهندسی باید بدانید

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دیوار

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

حقوق مهندسی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چالش مصاحبه آنلاین آزمون دکتری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجربه عقب افتادن کنکور(بیم ها و امیدها)

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجربه حرفه ای بین المللی در بازیابی تطبیقی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جایگاه bim در دفاتر معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس طراحی شهری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تجارب معمارانه بین المللی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

اولین رویداد مطالعه فعالانه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار رایگان بازی سازی در معماری

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چرا یادگیری ماشین آینده تکنولوژی است؟

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

این ساختمان چند در میاد

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

حل تشریحی کنکور دکتری 1400

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

انتخاب رشته دکتری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

استراتژی های تمایز در دفاتر معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic immigration consulting

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چالش های طراحان داخلی با رنگ ها

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

یک معمار یک تجربه

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کفپوش های چوبی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

این نقشه تایید نمی شود

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار چگونه یک پروژه معماری را شروع کنیم

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار تاثیر شناخت متریال های مدرن در معماری و طراحی داخلی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری پروژه یا پروژه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آینده پرزانته

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ُساختمان ها چگونه ساخته می شوند

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پشتیبانی ورکشاپ مهاجرت به آمریکا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی به آمریکا + پشتیبانی

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی به آمریکا

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ وردپرس

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران