دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

طراحی فنی و فاز2 (حضوری-آنلاین)

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

TUNE UP

مدت: 144 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

دانش پایه نورپردازی و برنامه دیالوکس

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی حضوری

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

زیور به مثابه معماری

مدت: 71 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز (حضوری)

مدت: 154 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی آنلاین

مدت: 79 ساعت

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 154 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1 و ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو مشاوره خصوصی مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر جامع

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

پایتون برای معماران

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری تعاملی

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر جامع

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری