مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

تربیت معمار داخلی حرفه ای

مدت: 220 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی حضوری

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

زیور به مثابه معماری

مدت: 71 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه های فاز دو داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آکادمی اساتید

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی

مدت: 81 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و فاز 2

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1/ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ذن و فنگ شویی برای معماری داخلی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین پرپوزال نویسی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین cv نویسی جهت پذیرش تحصیلی

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

موضوع یابی و روشهای search

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پدیدار شناسی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مینی کرس

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات و هندسه رایانشی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه سازی و یادگیری ماشینی

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر پیشرفته

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های پاسخگو

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کد نویسی برای معماران

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان گرس هاپر پیشرفته

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان گرس هاپر

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان معماری واوریگامی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان سازه های پارچه ای

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و ساخت سازه های پارچه ای (برای ورود به بازار کار)

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری و اوریگامی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر پیشرفته

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر مقدماتی حضوری

مدت: 55 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران