مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

section diagram3

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization 2

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

twinmotion

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ کرکسیون portfolio

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Unreal Engine

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization1

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

Corona

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

GIS

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram + (Photoshop - illustrator - keyshot )

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Autodesk 3Ds Max+ VRay

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و Autocad 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران