مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

استعلام مدرک

در این فرم می توانید از گواهینامه ها یا دوره های گذرانیده شده استعلام بگیرید

برای دانلود مدرک خود از لینک زیر وارد پروفایل خود شوید :
https://iacenter.ir/home/login

مرکز معماری ایران