دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

Dynamo

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

bim coordinator

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

bim modeling

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت جامع حضوری

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش جامع رویت

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت عالی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit Structure

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت تاسیسات

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Navisworks

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری