مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

bim coordinator

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

bim manager

مدت: 200 ساعت

تعداد جلسات: 66

جزئیات دوره و ثبت نام

bim modeling

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت جامع*حضوری*

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش جامع رویت

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت عالی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit Structure

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت تاسیسات

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

Navisworks

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران