دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

مشاوره رایگان دکتری 1401

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج تکنولوژی-آنلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی-آنلاین

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی-آنلاین

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران دکتری-آنلاین

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان دکتری-آنلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر دکتری-آنلاین

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر دکتری-آنلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری-آنلاین

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی پژوهش و نگارش -آفلاین

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دکترى-آنلاین

مدت: 318 ساعت

تعداد جلسات: 95

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دروس تکنولوژی-حضوری

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی-حضوری

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی-حضوری

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران دکتری-حضوری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان دکتری-حضوری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصردکتری-حضوری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری-حضوری

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر دکتری-حضوری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دکترى-حضوری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 95

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری