دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

اسکیس مقدماتی(آنلاین)

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی منظر آنلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی داخلی آنلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی معماری آنلاین

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(دو نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی معماری حضوری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس مقدماتی(حضوری)

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(دونفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران