دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

اسکیس پایه آنلاین

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(دو نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پایه حضوری

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(دونفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(یک نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی حضوری(سه نفره)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری