مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

طراحی حضوری

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا جامع آنلاین

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کرکسیون طراحی نظام مهندسی

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث اجرا

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مبحث 8 و 9

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مبحث 19

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آنلاین طراحی نظام مهندسی

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا آنلاین

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران