دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحی فنی و فاز2

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

TUNE UP

مدت: 144 ساعت

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی در معماری

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی حضوری

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

زیور به مثابه معماری

مدت: 71 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز (حضوری)

مدت: 154 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری