دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحی فنی و فاز 2 (دوره فشرده)

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی آنلاین

مدت: 79 ساعت

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 154 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1 و ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری