مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

نقشه های فاز دو داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آکادمی اساتید

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی

مدت: 81 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و فاز 2

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1/ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران