مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

جلسه اول رایگان گرس هاپر پیشرفته

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان گرس هاپر

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان معماری واوریگامی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه اول رایگان سازه های پارچه ای

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و ساخت سازه های پارچه ای (برای ورود به بازار کار)

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری و اوریگامی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر پیشرفته

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر مقدماتی حضوری

مدت: 55 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران