مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

surreal course 1+2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization 2

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

twinmotion

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Unreal Engine

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization1

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران