دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ورکشاپ آموزشی حضوری /آنلاین

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray SketchUP

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Autodesk 3Ds Max+ VRay

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و Autocad 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

post production

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری