مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

پکیج فن آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج تاریخ آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج انرژی آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج معماری آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت استرس و افزایش تمرکزآنلاین زمستان

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

درک معماری منظر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط و تاسیسات

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران+کارگاه خشت وخیال

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کارگاه پیشرفته

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته فن

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته تاریخ ایران

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه انرژِی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث مقررات ملی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی ساعتی

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره کنکور ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران