دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

پکیج ارشد تاریخ حضوری

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد فن حضوری

مدت: 195 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد انرژی حضوری

مدت: 273 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد معماری حضوری

مدت: 478 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک منظر حضوری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تاریخ معماری معاصر حضوری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران حضوری

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان حضوری

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی-حضوری

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصرجزئیات-حضوری

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان+ سیستم های ساختمانی-حضوری

مدت: 99 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی+تاسیسات الکتریکی و مکانیکی-حضوری

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی-حضوری

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد تاریخ آنلاین

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد فن آنلاین

مدت: 195 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد انرژی آنلاین

مدت: 273 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد معماری آنلاین

مدت: 478 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی آنلاین

مدت: 99 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات آنلاین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

درک منظر آنلاین

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی آنلاین

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی آنلاین

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی آنلاین

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط و تاسیسات آنلاین

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران آنلاین

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان آنلاین

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تاریخ معماری معاصر آفلاین

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره رایگان ارشد 1402

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی ساعتی

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره کنکور ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری