مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

مدیریت استرس و افزایش تمرکزآنلاین زمستان

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

درک معماری منظر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط و تاسیسات

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران+کارگاه خشت وخیال

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران