مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست
× مرکز معماری ایران هیچ نماینده فعالی خارج از تهران ندارد

Revit Structure

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

Revit Structureمدت: 12 hour


تعداد جلسات: 4 جلسه


مبلغ شهریه: 7,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

مخاطب: دانشجویان و فارغ التحصیلان سازه و معماری

طول دوره:12 ساعت

استاد دوره : تیم اساتید : مهندس سپیده حسینی / جواد پاکزاد / پوریا کاظمی

روز و ساعت تشکیل دوره : شنبه ها و سه شنبه ها 17 الی20

دوره آموزشی با تمرکز بر مدلسازی جزییات سازه و تهیه نقشه های فاز 2

سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد:

 • بررسی اولیه نقشه های سازه
 • آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزه ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﮔﺬاری در روﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎز 2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻠﺰی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 • آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در روﯾﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻤﭽﻮن: ﺗﯿﺮ ؛ ﺳﺘﻮن ؛ ﻓﻠﻨﺞ ؛ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ؛ ﺷﺎﻟﻮده ؛ ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ ؛ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﮐﺎر ؛ﺳﻘﻒ ﻫﺎی واﻓﻞ ؛ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ؛ ﺑﺎدﺑﻨﺪ ؛ وﯾﺪﻫﺎ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه ای ﻧﻌﻞ درﮔﺎه ؛ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ؛ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ؛ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮓ ﻫﺎ ؛ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ؛ ﻟﯿﺒﻞ ؛ و اﻧﺪازه ﮔﺬاری در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه
 • آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﺮه ﺑﺮآورد در روﯾﺖ
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ Materialtakeoff در ﻣﺤﯿﻂ روﯾﺖ
 • اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﺮه از ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ
 • ایجاد مولفه های مورد نیاز در مدلسازی سازه بر اساس نقشه ها
 • مدلسازی فنداسیون و زیر سازی
 • ایجاد فنداسیون برای سازه نگهبان
  • مدلسازی ستون های پروژه
  • مدلسازی تیر های پروژه
  • مدلسازی فمیلی تیرچه با تمامی جزئیات و قابلیت متره دقیق
  • مدلسازی فمیلی یونولیت با دیتیل و قابلیت متره
  • مدلسازی فمیلی تیر عرضی با جزئیات و فابلیت متره دقیق
  • میلگرد گذاری و نکات نرم افزاری
  • ایجاد متره از مدل سازه ای دقیق
  • تولید لیست افر دقیق از پروژه
 •  
پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
7,000,000 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

مرکز معماری ایران