مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست
× مرکز معماری ایران هیچ نماینده فعالی خارج از تهران ندارد

bim modeling

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

bim modelingمدت: 140 hour


تعداد جلسات: 35 جلسه


مبلغ شهریه: 56,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

نام دوره : دوره جامع bim modeling

زمان برگزاری : شنبه و سه شنبه ها 17 الی 21 استارت اواسط تا اواخر دی (احتمالی)

این دوره در سال 2 بار و در صورت تکمیل ظرفیت تشکیل میگردد

این دوره با توجه به سلیقه و درخواست شما حضوری یا آنلاین تشکیل میگردد. برای دریافت توضیحات بیشتر به 09913913604 واتسپ پیام دهید

سرفصل ها :

 • Revit A
 • رویت معماری
 • رویت سازه
 • رویت تاسیسات
 • MS 365
 • نحوه کار تحت شبکه (Worksharing)
 • آموزش لینک کردن فایل های RVT
 • آشنایی با روش کار تیمی
 • معرفی ابزارهای زبانه Collaborate
 • آموزش ایجاد فایل مرکزی یا Central
 • آموزش استفاده و روش کار ابزار Synchronize Now
 • کاربرد و مزیت های ایجاد Workset در کار تیمی
 • آموزش محدود کردن کاربران برای دسترسی به عناصر
 • آموزش صحیح استفاده از گزینه Audit برای تعمیر فایل ها
 • آموزش صحیح کار با گزینه Detach from Central
 • آموزش روش استفاده، کار تیمی معماری، سازه و مکانیک به صورت Local
 • آموزش کار با نرم افزار Worksharing Monitor برای مدیریت کاربران
 • آموزش کار با ابزار Relinquish All Mine
 • آموزش استفاده از ابزار Show History
 • آموزش استفاده از ابزار Restore Backup
 • استفاده از Copy/Monitor برای فایل های لینک شده
 • آموزش استفاده از پنجره Reconcile Hosting در عناصر مانیتور شده است.

 

 • تشریح استاندارد NC در قالب پروژه
 1. مدرسین و زمان بندی:
 • بخش معماری:  15 جلسه                                 سپیده حسینی- پوریا کاظمی جواد پاکزاد
 • بخش سازه: 3 جلسه                                        سپیده حسینی- پوریا کاظمی جواد پاکزاد     
 • بخش تاسیسات: 8 جلسه                                امیر کرمی بابک ترک زاده
 • بخش کار تحت شبکه: 1 جلسه                         امیر کرمی- جواد پاکزاد
 • بخش داینامو: 3 جلسه                                     امیر کرمی – جواد پاکزاد
 • انجام پروژه: 5 جلسه
 • 35 جلسه 4 ساعته مجموعا 140 ساعت

 

بخش معماری:  15 جلسه – 60 ساعت

تمام سیلابس دوره ی آموزش Revit معماری و سازه و ترسیم فاز 2

بخش سازه: 3 جلسه – 12ساعت

 • بررسی اولیه نقشه های سازه
 • آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزه ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﮔﺬاری در روﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎز 2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻠﺰی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 • آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در روﯾﺖ اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻤﭽﻮن: ﺗﯿﺮ ؛ ﺳﺘﻮن ؛ ﻓﻠﻨﺞ ؛ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ؛ ﺷﺎﻟﻮده ؛ ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ ؛ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﮐﺎر ؛ﺳﻘﻒ ﻫﺎی واﻓﻞ ؛ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ؛ ﺑﺎدﺑﻨﺪ ؛ وﯾﺪﻫﺎ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه ای ﻧﻌﻞ درﮔﺎه ؛ ﺑﺎدﺑﻨﺪﻫﺎ ؛ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ؛ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮓ ﻫﺎ ؛ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ؛ ﻟﯿﺒﻞ ؛ و اﻧﺪازه ﮔﺬاری در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه
 • آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﺮه ﺑﺮآورد در روﯾﺖ
 • آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ Materialtakeoff در ﻣﺤﯿﻂ روﯾﺖ
 • اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﺮه از ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ
 • ایجاد مولفه های مورد نیاز در مدلسازی سازه بر اساس نقشه ها
 • مدلسازی فنداسیون و زیر سازی
 • ایجاد فنداسیون برای سازه نگهبان
 • مدلسازی ستون های پروژه
 • مدلسازی تیر های پروژه
 • مدلسازی فمیلی تیرچه با تمامی جزئیات و قابلیت متره دقیق
 • مدلسازی فمیلی یونولیت با دیتیل و قابلیت متره
 • مدلسازی فمیلی تیر عرضی با جزئیات و فابلیت متره دقیق
 • میلگرد گذاری و نکات نرم افزاری
 • ایجاد متره از مدل سازه ای دقیق
 • تولید لیست افر دقیق از پروژه

بخش تاسیسات: 8 جلسه – 32 ساعت

 • وارد کردن فایلهای اتوکد در نرم افزار
 • آشنایی با محیط Architecture نرم افزار و مدل کردن یک پروژه در این محیط
 • نقشه خوانی نقشه های تاسیسات
 • توضیح و تحلیل فنی سیستم های تاسیساتی(جهت شناخت بیشتر اجزا تاسیساتی و نقشه ها)
 • ساخت انواع اتصالات کانال Fitting ) به صورت پارامتریک
 • نحوه استفاده از LookUpTable ها در تاسیسات و نقش مهم آنها در ساخت عناصر
 • ایجاد لول های دسته بندی شده و تعریف Discipline و Sub-Discipline
 • ساخت و بررسی انواع هواساز ها (Mechanical Equipment)
 • ساخت انواع اتصالات لوله کشی ( Fitting ) به صورت پارامتریک
 • بررسی تخصصی Pipe Accessory ها و ساخت آنها
 • آموزش ساخت و استفاده از Plumbing Fixture 
 • آموزش ساخت تمام فمیلی های مورد نیاز در بخش تاسیسات با مثال های مختلف
 • آموزش انداز گذاری ، تگ گذاری و ایجاد البوم نقشه ها
 •  مدلسازی کانال ها و دریچه ها در محیط HVAC
 • مدلسازی لوله های آبرسانی در بخش PIPE
 • مدلسازی لوله های فاضلاب در بخش plumbing به همراه شیب
 • برآورد بارهای حرارتی و برودتی در نرم افزار
 • متره کامل پروژه (MTO)
 • آشنایی با ترسیمات آتش نشانی و اسپرینکلرها
 •  سایز زنی و Annotation در پروژه
 • شیت سازی و خروجی گرفتن از نقشه های ترسیمی
 • آشنایی با بخش Legend در نرم افزار
 • آشنایی با بخش Render و تنظیمات مربوط به آن
 • نقشه خوانی نقشه های تاسیسات الکتریکی
 • توضیح و تحلیل فنی سیستم های تاسیساتی(جهت شناخت بیشتر اجزا تاسیساتی و نقشه ها)
 • آشنایی کامل با interface نرم افزار
 • آشنایی با اصول روشهای ترسیم و ویرایش در نرم افزار
 • وارد کردن فایلهای اتوکد در نرم افزار
 • آشنایی کامل با بخش ایجاد فضاهای مختلف (Space)
 • آشنایی کامل با بخش ایجاد مدار سوکت و سوییچ
 • آشنایی کامل با بخش ایجاد سیم کشی و انواع آن (Wiring)
 • آشنایی کامل با بخش ترسیم سینی کابل(Cable Tray)
 • آشنایی کامل با بخش ترسیم  لوله برق(conduit)
 • آشنایی کامل با بخش جاگذاری چراغها و کلید و پریزها ( Electrical Equipment و عناصر برق ساختمان و... )
 • آشنایی کامل با بخش جاگذاری پنل بردها
 • آشنایی کامل با بخش نحوه خروجی گرفتن از تابلو برقها
 • آشنایی کامل با بخش ایجاد یک جدول دلخواه برای تابلو برقها و وارد کردن مقادیر دلخواه
 • متره کامل پروژه (MTO)
 • سایز زنی و Annotation در پروژه
 • شیت سازی و خروجی گرفتن از نقشه های ترسیمی

 

بخش کار تحت شبکه: 1 جلسه – 4ساعت

بخش داینامو: 3 جلسه (بینابین جلسات بخش های دیگر بنا به ضرورت و موضوع) – 12ساعت

آشنایی با کاربرد های داینامو در مدلسازی فاز 2 معماری

انجام فرایند های زمان بر و تکراری در معماری (ترسیم نازک کاری دیوار ها، تگ گذاری و ... )

ترسیم لوله ها و کانال ها با توجه به نقشه های اتوکد

قراردادن اتوماتیک وال پست ها در دیوار

قراردادن اتوماتیک سازه های کناف

تبادل اطلاعات از اکسل

و هر آنچیزی که با حذف کارهای تکراری سرعت شما را در تهیه مدل و نقشه های فاز 2 بالا خواهد برد

 

پیش نیاز دوره:

این دوره پیش نیازی ندارد

مخاطبان دوره:

دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری، سازه و تاسیسات و مدیران پروژه

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
36,000,000 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

مرکز معماری ایران