گرسهاپر

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

گرسهاپرمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 15 جلسه


مبلغ شهریه: 12,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

گرسهاپر:

 • آشنایی با شیوه‌های متفاوت مدل‌سازی و بررسیِ نقاط ضعف و قوت هر یک از شیوه‌ها.

  • Mesh
  • Nurbs
  • SubD
 • آشنایی با منطقِ فضایِ بدونِ‌بُعد (Point، Vector و ...) و محاسبات مربوط به‌آن.

  •  طول بردار
  • فاصلۀ دونقطه
  • میانگین چند نقطه
 • آشنایی با منطق فضایِ یک‌بُعدی، (Line، Polyline، NurbsCurve، InterpolateCurve و ...) و محاسبات مربوط به آن.

  • طولِ خط و منحنی
  • دامنۀ منحنی
  •  پارامترِ t
  • Curvature
  •  Continuity
  • منطق ترسیم منحنی‌های Nurbs روی کاغذ
  • ControlPoints
  • ControlPolygon
  •  Weights
  •  Knots
  •  Kink
  • Tangent Vector
  • Normal Vector
  • Degree
  • Bezier
 • آشنایی با منطق فضای دوبُعدی (NurbsSurface، TrimmedSurface، Plane و ...) و محاسبات مربوط به آن.

  • دامنۀ سطح
  • پارامترهای U و V
  • ControlPoints
  • Tangent Vector
  • Edge
  • Vertex
  •  Normal Vector
  • Developable Surface
  •  Surface ClosestPoint
  • Surface Unrolling
  • Project
  • Pull
 • آشنایی با منطق فضای سه‌بُعدی، (Polysrf، ClosedPolysrf، TwistedBox و ...) و محاسبات مربوط به آن.

  • پارامتر‌های UVW
  •  Evaluate Box
  • BlendBox
  • TwistedBox
  • Unfold
 • آشنایی با منطق Mesh (Triangular Mesh، Quadrilaterals، Polyhedral، IsoMesh و ...)  و محاسبات مربوط به آن.